Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

GEBRUIK VAN DEZE INTERNETSITE
Het gebruik van deze internetsite gebeurt enkel voor eigen risico.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die DAVA aan het beheer en de inhoud van de internetsite besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onvolkomenheden bevat. DAVA verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. DAVA aanvaardt geen aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de internetsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze internetsite of de links naar internetsites van derden. DAVA garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat
– het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen
– het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen
– en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten is niet toegestaan.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN
Het kan zijn dat DAVA hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft. Dit doet DAVA dan uitsluitend ter informatie en houdt niet in dat DAVA de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is daarom volledig voor eigen risico. DAVA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door DAVA niet gecontroleerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
DAVA of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DAVA of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

VEILIGHEID
Het internet kan onveilig zijn. Stuurt u daarom vertrouwelijke informatie niet per e-mail naar DAVA. Wanneer u dit toch doet, accepteert u het risico dat uw vertrouwelijke bericht door derden onderschept, misbruikt of gewijzigd kan worden. Toepasselijk recht op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

WIJZIGINGEN
DAVA behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer is gewijzigd.