Noteer alvast in je agenda: Algemene ledenvergadering DAVA 4 september

 

 

Uitnodiging voor DAVA’s 4e algemene ledenvergadering
voor alle DAVA leden en/of vrijwilligers

Die wordt gehouden op woensdag 4 september 2019
aanvang: 19.30 uur in d’Oude Peerdestal, De Roskam
in Achterveld

 

 1. Opening
 2. Verslag Algemene vergadering dd.13 september 2018 (bijlage)
 3. A. Vaststelling jaarrekening 2018 (Zie bijlage jaarrekening en verslag kascommissie)
  B. Conceptbegroting 2019 (bijlage) en vaststelling van de contributie voor 2020.
  C. Informatie over financiële stand van zaken, inclusief ledenoverzicht
  D. (Her-)benoemingcommissie
 4. Bestuurswisseling. Sheila keizer heeft te kennen gegeven de werkzaamheden voor DAVA niet langer te kunnen combineren met haar andere werkzaamheden en derhalve terug te treden als bestuurslid.
  In haar plaats stelt het bestuur voor te benoemen …
 5. Vaststelling beleidsnota 2019 – 2021 (bijlage)
 6. Algemene verordening gegevensverwerking (bijlage)
 7. Informatie vanuit de werkgroepen:
  • Buurthuiskamer.
  • ANWB automaatje.
  • Ruilboekenkast
  • Klusmaatje.
  • Samen aan Tafel.
  • Singles samen gezellig
  • Samen groen
 8. Informatie vanuit het bestuur, waaronder broedplaats  (mondeling verslag van door bestuur ondernomen activiteiten in de periode 13 september 2018 tot en met 4 september 2019)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Na afloop van de formele vergadering, vanaf dus ongeveer 20.15 uur, is er een meedenkavond onder het motto:
“Wat kunnen en willen Achtervelders in Achterveld zelf?”

De burgemeester zal in dit verband een toelichting geven op de vraag wat Right to Challenge ( In goed Nederlands : Het recht om uit te dagen) en één van de speerpunten van het huidige gemeentebestuur voor DAVA en de Achtervelders zou kunnen betekenen. Uiteraard zal er de mogelijkheid zijn voor eigen inbreng en discussie met elkaar!
Ook niet actieve DAVA leden en/of vrijwilligers zijn van harte welkom  (vanaf 20.15 uur) om deel te nemen aan de discussie. 

U kunt hieronder de bijlagen lezen. Alle stukken zijn ook in te zien in de Buurthuiskamer (in De Oude Bieb) op dinsdag-  en donderdagmorgen.
Bijlagen:
 concept-verslag AV13920181 DAVA 3e ledenvergadering
DAVA beleidsplan 2019-2021 eindversie
concept-jaarverslag 2018 def DAVA
DAVA Door Achterveld Voor Achterveld Begroting en resultaat 2019 v. 1.0 (1)
DAVA Door Achterveld Voor Achterveld – jaarstukken 2018 def 1
Algemene verordering gegevensverwerking: Privacystatement